اداره کل حوزه مدیریت

بهروز جعفرخانی

رئیس اداره کل حوزه مدیریت 

تلفن : 81564026-88540011
فکس :81564094
آدرس : تهران- خیابان مطهری-بعد از سرافراز- شماره 229- طبقه پنجم

Email:info@Postbank.ir

مهدیه حسن درویش

معاون اداره کل حوزه مدیریت

تلفن : 81564033-88540011
فکس :81564094
آدرس : تهران- خیابان مطهری-بعد از سرافراز- شماره 229- طبقه پنجم

Email: