اداره کل حقوقی

علی نوروزی

رئیس اداره کل حقوقی


تلفن : 81564038
فکس :81564037
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از دریای نور- پلاک 237-طبقه ششم

Email: info@postbank.ir


 


 

علیرضا مشایخ

  معاون اداره کل حقوقی


تلفن :81564038
فکس :81564037
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237-طبقه ششم

Email:alireza.mashayekh@Postbank.ir