اداره کل راهبری و نظارت برسامانه های نرم افزاری

فتانه توحیدی

رئیس اداره کل راهبری و نظارت برسامانه های نرم افزاری

تلفن : 81565081-88709553
فکس : 88725710
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه عرفان -شماره 23
Email: fattaneh.tohidi@postbank.ir

 
 
 مرتضی حیدری 
 
 معاون اداره کل راهبری و نظارت برسامانه های نرم افزاری

                               

تلفن : 81565081-88709553
فکس : 88725710
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه عرفان- شماره 23
Email:morteza.heidari@Postbank.ir

 
 
 الهام زکی پور 
 
 معاون اداره کل راهبری و نظارت برسامانه های نرم افزاری

                               

تلفن :81565081-88709553 
فکس : 88725710
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- نبش کوچه عرفان- شماره 23
Email:elham.zakipour@Postbank.ir