مدیریت امور حراست

آرش شهرکی کیا

مشاور مدیر عامل و مدیرامور حراست

81563001-88729795-88704053:تلفن
فکس : 88713573
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان قائم مقام فراهانی -کوچه عرفان- شماره 1

Email:arash.shahraki@Postbank.ir