اداره کل خزانه داری و نظام های پرداخت

نادر علیپور

رئیس اداره کل خرانه‌داری و نظامهای پرداخت

تلفن : 88938282
فکس :81562040
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک 266

Email: nader.alipour@Postbank.ir


احسان امیری

معاون نظامهای پرداخت

تلفن : 88938282
فکس :81562040
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266

Email:ehsan.amiri@Postbank.ir

 

علیرضا نعمتی

معاون خزانه داری و مبادلات

تلفن : 88938181
فکس :88938182
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266

Email:

 

فرهاد قلی کندی

معاون نقدینگی و بازار

تلفن : 81562078
فکس :81562040
آدرس : تهران- خیابان مطهری- خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک266

Email: