اداره کل بازاریابی

سیدحسین ابطحیp

حمید قیطاسوند

رئیس اداره کل بازاریابی

تلفن : 88177921 - 81562500
فکس : 88708875
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237 -طبقه اول 
Email:gheytasvand@postbank.ir

 

کامران کاویانی 

معاون اداره کل بازاریابی 

تلفن : 88177921- 81562500
فکس : 88708875
آدرس: تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 237 -طبقه اول

Email: kamran.kaviani@Postbank.ir