اداره کل معاملات ارزی و روابط کارگزاری
 مجتبی حقی  
رئیس اداره کل معاملات ارزی و روابط کارگزاری 

تلفن : 81562512
فکس : 88725739
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237- طبقه پنجم

فیروز رحیمی
معاون اداره کل معاملات ارزی و روابط کارگزاری

تلفن : 81562512
فکس : 88725739
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237- طبقه پنجم