اداره کل ریسک

سید ضیاء الدین مهدوی نصر

رئیس اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق

خیابان مطهری- بعد از سرافراز- پلاک 237 -طبقه 7
تلفن: 81562511
فکس:88704056

Email: Zia.Nasr@Postbank.ir