بانک توسعه ای و تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و بزرگترین خرده بانکدار کشور
ورود به سامانه بازاریابی و تجهیز منابع