اداره کل مبارزه با پولشوئی

سید یعقوب علویان

رئیس اداره کل مبارزه با پولشوئی

تلفن : 81562418
فکس :81564093
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز-شماره 237- طبقه هفتم

Email:yaghoub.alavian@Postbank.ir


محمدحسن غنی پور

معاون اداره کل مبارزه با پولشوئی

تلفن : 81562418
فکس :81564093
آدرس : تهران- خیابان مطهری- بعد از سرافراز-شماره 237- طبقه هفتم

Email: info@Postbank.ir