اداره کل حسابدرای و امور سهام

محمد سلمانی

رئیس اداره کل حسابداری و امور سهام

تلفن 81562014-88920588 
فکس :88938828 
آدرس : تهران - خیابان مطهری - خیابان میرزای شیرازی- بین کریم خان و مطهری - پلاک 266 
Email:Mohamad.Salmani@Postbank.ir