اداره کل اعتبارات ، ارزیابی و نظارت بر طرح ها
مسعود مهدوی سعیدی
رییس اداره کل اعتبارات،ارزیابی و نظارت برطرح ها
 
  تلفن :-81565029
  فکس : 88553587
  آدرس : تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164
 
    Email: masoud.mahdavi@Postbank.ir

مریم خوجانی
 معاون اعتبارات
 
تلفن :  81565029
فکس : 88553587
آدرس : تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164
 
Email : maryam.khojani@Postbank.ir
 

علی دهقان
 معاون ارزیابی طرح ها 
 
تلفن :  81565029
فکس : 88553587
آدرس : تهران - خیابان مطهری - خیابان قائم مقام فراهانی - پلاک 164
 
Email : ali.dehghan@postbank.ir