عباس پیرایی خدری

رئیس اداره کل بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

تلفن:81564051-88506887
فاکس: 88540770

آدرس: تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 229

Email : abbas.piraee@Postbank.ir

 

 

علیرضا پورمرادکهن

معاون ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
تلفن: 81564051
فاکس: 88540770

آدرس: تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 229

Email : info@Postbank.ir


 
 
 
 
 

محمدعلی جباری

معاون بازرسی
تلفن: 81564051
فاکس: 88540770

آدرس: تهران - خیابان مطهری- بعد از سرافراز - شماره 229

Email : info@Postbank.ir