اعطاء انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی

پستبانک ایران در چارچوب نظام بانکداری اسلامی و بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و به منظور تأمین تمام یا بخشی از نیازهای افراد نسبت به اعطاء انواع تسهیلات در قالب عقود اسلامی به شرح ذیل مبادرت مینماید:

 تسهیلات فروش اقساطی

 •  جعاله تعمیر مسکن
 •  مضاربه
 •  وام قرض الحسنه
 •  مشارکت مدنی
 •  اجاره به شرط تملیک
 •  سلف
 •  خرید خودرو
 •  خرید دین یارا کارت بر پایه عقد مرابحه
 •  کارت اعتباری بر پایه عقد مرابحه و سایر تسهیلات

تسهیلات فروش اقساطی:

فروش اقساطی عبارت است از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.این تسهیلات در بخش‌های مختلف تولیدی (صنعت و معدن، کشاورزی، ساختمان و مسکن) و خدماتی با رعایت ضوابط مربوط به هر بخش در قالب یکی از موارد ذیل اعطا، می‌گردد:

تسهیلات فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی و ابزار کارتسهیلات فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین‌آلات ، تاسیسات و وسایل حمل و نقلتسهیلات فروش اقساطی مسکن و ساختمان‌های تولیدیتسهیلات فروش اقساطی کالاهای مصرفی بادوام ساخت داخل

تسهیلات جعاله:

جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) ‌یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می‌دهد عامل یا پیمانکار نامیده می‌شود.تسهیلات جعاله در بخش‌های ذیل با رعایت ضوابط مربوط به هر بخش اعطاء می‌گردد:

 • بخش‌های تولیدی شامل: صنعت و معدن ،کشاورزی،ساختمان و مسکن
 • بخش‌های بازرگانی شامل: بازرگانی داخلی، صادرات واردات
 • بخش‌های مختلف خدماتی

تسهیلات مضاربه:

مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تامین سرمایه(نقدی) می‌شود با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند صاحب سرمایه، مالک و عامل، مضارب نامیده می‌شود.تسهیلات مضاربه منحصرا جهت بهبود بازرگانی و در چارچوب سیاست‌های بازرگانی دولت اعطاء گردیده و سرمایه مضاربه توسط عامل به یکی از طرق زیر در امر خرید و فروش کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد:

 • به منظور خرید و فروش کالا در داخل کشور (بازرگانی داخلی)
 • به منظور خرید و صدور کالا به خارج از کشور به قصد فروش (صادرات)
 • به منظور خرید و ورود کالا از خارج برای فروش در داخل کشور (واردات)

تسهیلات قرض‌الحسنه:

قرض‌الحسنه عقدی است که به موجب آن پست‌بانک (به عنوان قرض دهنده) مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی (به عنوان قرض‌گیرنده) به قرض واگذار نماید.تسهیلات قرض‌الحسنه در موارد ذیل با رعایت ضوابط مربوط اعطاء می‌گردد:

 • تکمیل ساختمان‌های ارزان قیمت–
 • اعطای جوایز (قرعه کشی حسابهای قرض‌الحسنه)
 • رفع احتیاجات ضروری شامل: هزینه‌های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها
 • تامین وسایل تولید و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت اشخاص حقیقی یا شرکت‌های تعاونی
 • کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی، دامی وصنعتی

تسهیلات مشارکت مدنی:

مشارکت مدنی عبارت است از در آمیختن سهم‌الشرکه نقدی و یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع طبق قرارداد. مشارکت مدنی به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت در بخش‌های ذیل با رعایت ضوابط مربوط به هر بخش اعطاء می‌گردد:

 • بخش‌های تولیدی شامل: صنعت و معدن، کشاورزی، ساختمان و مسکن
 • بخش‌های بازرگانی شامل: بازرگانی داخلی، صادرات و واردات
 • بخش‌های مختلف خدماتی

تسهیلات سلف:

موضوع معامله سلف عبارت است از پیش خرید نقد محصولات واحدهای تولیدی دربخش‌های صنعت ، معدن و کشاورزی و تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در چارچوب ضوابط مربوطه.به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تسهیلات سلف به واحدهای تولیدی (‌صنعتی، معدنی و کشاورزی) با رعایت ضوابط مربوط اعطاء می‌گردد.

تسهیلات اجاره به شرط تملیک:

اجاره به شرط تملیک عقد اجاره‌ای است که درآن شرط شود در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرط مندرج درقرارداد مستاجر عین مستاجره را مالک گردد.اجاره به شرط تملیک به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت بخش‌های ذیل با رعایت ضوابط مربوط به هر بخش اعطاء می‌گردد:

 • بخش‌های تولیدی شامل: صنعت و معدن، کشاورزی، ساختمان و مسکن
 • بخش‌های مختلف خدماتی

اعطاءتسهیلات در قالب سایر عقود:

در صورت تقاضای مشتری مبنی بر اخذ تسهیلات درقالب سایر عقود اسلامی (خرید دین، سرمایه‌گذاری مستقیم و ...) حسب مورد پس ازانجام بررسی‌های لازم با رعایت ضوابط مربوط اعطاء می‌گردد.

صدور ضمانت نامه‌های ریالی:

عقد ضمان یا ضمانت عبارت است از عهده گرفتن مالی که بر ذمه دیگری است. پست‌بانک بنا به درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی پرداخت دیون یا انجام تعهداتی که به نفع سازمان‌ها و موسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به عهده متقاضیان است با رعایت آئین‌نامه‌های مربوطه ضمانت می‌نماید.