همکاری پست بانک با سازمان فناوری اطلاعات ایران

( ارائه خدمات مالی و بانکی به نو آفرینان )

به منظور حمایت از شرکت های نوپا و مشارکت در طرح های ملی و در راستای توسعه صنعت فناوری اطلاعات کشور و به منظور اجرای آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا مصوب هیات محترم وزیران، همکاری فی مابین پست بانک ایران و سازمان فناوری اطلاعات ایران جهت ارائه انواع خدمات بانکداری الکترونیک و تعاملات مالی و بانکی به نوآفرینان و خلاقان انجام پذیرفته است و به همیمن منظور در مرحله اول برای نوآفرینان حقیقی معرفی شده از طرف سازمان افتتاح حساب گردیده و یک عدد پست بانک کارت با طرح نو آفرین ارائه شده است و همچنین برای اشخاص حقوقی افتتاح حساب و ارائه شماره کارت مجازی انجام پذیرفته است و نو آفرینان محترم میتوانند از تمامی خدمات مالی و بانکی پست بانک ایران برخوردار گردند که برای این موضوع فرایندی به شرح ذیل قابل توجه نو آفرینان میباشد:

  •   کارت های شتابی اشخاص حقیقی با درج شناسه ملی نو آفرین صادر و ارائه گردیده است کارتهای مذکور در ابتدا غیر فعال میباشد و میبایست نو آفرینان با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی به شعب پست بانک جهت فعال سازی و سایر موارد مراجعه نمایند و سپس از تمامی خدمات مالی و بانکی برخوردار شوند.
  • برای نوآفرینان با ماهیت اشخاص حقوقی، افتتاح حساب انجام پذیرفته و شمارت کارت مجازی برای آنان ایجاد گردیده و آنان میتوانند طبق ضوابط بانکی از تمام درگاه های الکترونیک خدمات پست بانک ایران را دریافت نمایند.و دراین راستا یک کارت با درج شناسه ملی و کد پروانه بهره برداری و شماره  مجازی کارت برای آنان صادر گردیده که این کارت صرفأ بصورت نمادین برای رویت برخی اطلاعات بوده و قابلیت استفاده از طریق هیچگونه درگاه الکترونیکی را ندارد.
  • شناسه ملی نو آفرین و شماره پروانه بهره برداری از طرف سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه گردیده و توسط بانک بر روی کارت های مذکور صرفا چاپ میگردد و طبق موارد اعلامی سازمان، تنها برای شرکت هایی که طبق آیین نامه حمایت از کسب و کارهای نوپا حائز شرایط معافیتی مالیاتی و بیمه ای شناسایی شده اند، تخصیص یافته و بر روی کارت درج شده است.
  •  افراد حقوقی که شماره بهره برداری بر روی کارت آنها درج نشده ممکن است حائز شرایط آیین نامه حمایت از کسب و کارهای نوپا نبوده و یا فرم مربوطه را در سامانه ایران نوآفرین تکمیل ننموده اند.
  •   افراد حقوقی که کارت خود را دریافت ننموده اند، جهت دریافت کارت ابتدا میبایست به یکی از شعب پست بانک مراجعه و حساب جاری حقوقی با کارت افتتاح نمایند. و سپس شماره حساب و شماره کارت مجازی خود را  به همراه سایر اطلاعات در سامانه پشتیبانی ایران نوآفرین درج نمایند لازم به ذکر است متقاضیان میبایست قبلأ در سامانه مذکور ثبت نام کرده و شناسه نوآفرین دریافت نموده باشد.   www.irannoafarin.ir
  •  جهت اطلاعات بیشتر  شماره تلفن تماس سازمان فناوری اطلاعات به شماره 88115381 -021   اعلام میگردد.