اطلاعات ستاد خبری مرکز حراست وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات

سامانه پیام گیر صوتی (صندوق صوتی) : 88117777

سامانه ارسال پیامک: 6001919

 نمابر: 88117330 

صندوق پستی 333/16315

پست الکترونیک مدیریت امور: news@ict.gov.ir