عاملیت فروش و ارائه محصولات و خدمات اشخاص حقوقی به روستائیان 13011389000

ارائه کلیه خدمات بانکی ریالی و ارزی مصوب بانک مرکزی در دفاتر خدمات شهری و روستایی 13011390000