حساب ها و سپرده ها

حساب سپرده قرضالحسنه پسانداز

حساب قرضالحسنه، سپردهای است که از طرف افراد (حقیقی / حقوقی) به عنوان سپرده قرضالحسنه پسانداز به بانک واگذار میشود تا جهت رفع نیازهای مالی اشخاص مصرف شود. از ویژگیهای مهم این حساب شرکت در قرعهکشی و بهرهمندی دارنده حساب از انواع جوایز نقدی و غیرنقدی است.

حساب قرضالحسنه ویژه :

حسابی است که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی افتتاح می شود و طبق نظر صاحب حساب مبلغ موجودی حساب به صورت قرضالحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه در قالب وام اعطاء میشود.

حساب سپرده قرضالحسنه جاری

حساب قرضالحسنه جاری، حسابی است که به موجب قرارداد منعقده بین پستبانک و مشتری (حقیقی یا حقوقی) افتتاح میشود. مشتری با افتتاح این حساب وجوهی را بهصورت قرضالحسنه نزد پستبانک ایران به امانت سپرده و در هر زمان میتواند از طریق صدور چک مبلغ دلخواه را از حساب خود برداشت یا به دیگری واگذار نماید. پرداخت لحظهای و دریافت وجوه (online) چکها در سراسر کشور از مهمترین ویژگی حساب جاری پستبانک ایران است. ضمنا مشتریان میتوانند حساب جاری صرفا با کارت افتتاح نموده و نسبت به انجام عملیات بانکی از این حساب خود اقدام نمایند.

حساب سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت

نرخ سود علیالحساب این سپرده 10 درصد به صورت روزشمار است. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب و دریافت سود حساب 500.000 ریال میباشد و در صورت کاهش مبلغ سپرده، سودی به آن تعلق نمیگیرد.

حساب سپرده سرمایهگذاری بلند مدت یکساله عادی

سود این سپرده به صورت علیالحساب 15 درصد و بازخرید آن تا قبل از یک ماه بدون سود خواهد بود.