null جلسه ارزیابی عملکرد تیرماه با حضور دکتربهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران برگزار شد

مدیرعامل پست بانک ایران در جلسه ارزیابی عملکرد ماه گذشته بانک که با محوریت بررسی نقدینگی، بانکداری الکترونیک، سپرده ها و مطالبات برگزار شد، با اشاره به اینکه برنامه راهبردی استقرار بانکداری دیجیتال در بانک در حال اجرا است، گفت: اجرای این برنامه موجب تحول در بانک می شود.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران، بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران با اشاره به اینکه اجرای کامل تمام برنامه های سند راهبردی بانک شرط موفقیت آن است، گفت: برای موفقیت در اجرای این سند، برگزاری دوره های آموزشی مرتبط برای کارکنان به جد پیگیری و اجرا می شود.
 شیری جدیت در رصد تکالیف و برنامه های بانک را شرط استمرار موفقیت بانک دانست و تاکید کرد: نتایج ارزیابی معیارها  در اعضای یک تیم منسجم نباید اختلاف زیادی داشته باشد.