null مدیر، شعب و باجه های برتر پست بانک ایران در مردادماه 1400 معرفی شدند

بنابر اعلام امور استانها و بازاریابی پست بانک ایران، مدیر، شعب و باجه های برتر این بانک براساس بررسی عملکرد مردادماه سالجاری آنها در زمینه تحقق اهداف برنامه عملیاتی ابلاغی، انتخاب و معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی پست بانک ایران: براساس ارزیابی صورت گرفته در رده مدیران استانها/ مناطق ، مدیریت شعب استان همدان به ترتیب از بین استان‌های بوشهر، سمنان، اردبیل، زنجان، قزوین، کردستان، خراسان‌شمالی، همدان، خراسان‌رضوی و مازندران با بیشترین میزان درصد تحقق هدف سپرده ای مورد انتظار در مردادماه و هدف سپرده ای سال ۱۴۰۰ به عنوان مدیریت شعب برتر انتخاب شد.
بنا بر این گزارش: در رده شعب ، براساس امتیاز کسب شده از بين شعب معرفي شده توسط مديريت شعب استانها / مناطق در شاخص های پایش و پویش در مردادماه ۱۴۰۰، به ترتیب شعب باهنر شیراز، مرکزی بوشهر و شهرری مدیریت شعب غرب تهران حائز رتبه های اول تا سوم شده و به عنوان شعب طلایی، نقره ای و برنزی معرفی شدند.
همچنین بر اساس ارزیابی به عمل آمده از میان باجه های خدمات بانکی روستایی منتخب معرفی شده توسط مدیریت شعب استان ها و مناطق ، بر مبنای ۷۰درصد عملکرد منابع و ۳۰درصد کارمزد پرداخت شده بابت خدمات، به ترتیب باجه های خدمات بانکی روستایی طالقانى ، تابعه شعبه بابل استان مازندران، کووهای تابعه شعبه قشم استان هرمزگان و نور علی بیگ تابعه شعبه ساوه استان مرکزی به عنوان باجه های طلایی، نقره ای و برنزی انتخاب شدند.
شایان ذکر است: برنامه ارزیابی مدیر ، شعب و باجه های برتر به صورت مستمر در چارچوب  شاخص هاي تعيين شده بانک در ماه‌های آتی تا پایان سال انجام خواهد شد.