null جلسه ارزیابی عملکرد شعب ارزی منتخب استان تهران برگزار شد

با توجه به گزارش چهار ماهه عملکرد شعب ارزی و دستور مدیر عامل محترم مبنی بر حفظ رشد عملکرد این بخش، جلسه ارزیابی عملکرد ۴ ماهه شعب ارزی منتخب پست بانک ایران در مناطق غرب و شرق و شعبه مستقل استان تهران با رعایت پروتکل های بهداشتی و با حضور  جلیلی نیا معاون اعتباری و بین الملل ، علویان رئیس اداره کل پایش عملکرد شعب و باجه ها ، فلاح مدیر شعب منطقه شرق تهران و حقی رئیس اداره کل امور بین الملل ، غلامی معاون اداره کل مذکور، اویسی معاون مدیریت شعب منطقه غرب تهران و روسا/ معاونین ارزی شعب منتخب، روز یکشنبه ۱۰ مرداد ماه برگزار شد.

در این جلسه روند عملکرد ارزی در مقایسه با برنامه و عملکرد سال گذشته شعب ارزی جهت تبیین اقدامات برای تحقق اهداف در دو ماهه آتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 در ادامه جلسه هر یک از حضار اقدامات و پیشنهادات خود را برای ارتقا کمی و کیفی خدمات ارزی و اهداف برنامه عملیاتی تعیین شده بانک در این بخش بیان کردند و ارتقای عملکرد ارزی به گونه ای که تحقق اهداف سالجاری و رشد عملکرد نسبت به سال قبل فراهم شود را مورد تاکید قرار دادند.
جلیلی نیا با توجه به سهم قابل توجه درامدهای ارزی، بر رشد عملکرد ارزی متناسب شعب و مناطق تهران تاکید نموده و تداوم و توسعه همکاری فی مابین بانک و صرافی فراز اعتماد را در این رابطه راهگشا توصیف نمود.
همچنین در این جلسه توجه به خدمت اعتبار اسنادی داخلی ریالی نیز مورد تاکید قرار گرفت

گزارش تصویری