حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

 

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، سپرده ای است که افراد ( حقیقی/ حقوقی ) به عنوان قرض الحسنه وجوه خود را بدون قصد انتفاع و به قصد تعاون عمومی و کمک به نیازمندان وبر خورداری از پاداش و اجر معنوی به بانک واگذار می نمایند ، وبانک از محل وجوه سپرده ها به صورت وام قرض الحسنه در اختیار سایر هم وطنان قرار می دهد تا برای رفع احتیاجات ضروری ، توسعه کسب و کار ،درمان بیماری و .....از آن بهره مند شوند. ضمنا" به موجودی این حسابها هیچ گونه سودی تعلق نمی گیرد .

 

 

مزایا و امتیازات


با گشایش این سپرده شما دارای شانس برنده شدن در قرعه کشی بزرگ این سپرده ها می شوید و می توانید از هزاران جایزه ارزنده قرعه کشی بهره مند شوید.
شما با داشتن این سپرده می توانید علاوه بر آنکه پول خود را در یک بانک معتبر سپرده گذاری می کنید در همه ساعات شبانه روز وبا استفاده از کارت و یا از طریق دفترچه سپرده پس انداز خود به حساب شخصی تان دسترسی داشته باشید.
شمابا داشتن این سپرده می توانید از خدمات بانکداری الکترونیک بانک شامل اینترنت بانک ، تلفن بانک ، موبایل بانک و درگاه بانکداری ، دستگاه پایانه فروش و .... بهره مند شوید.
شما می توانید از سپرده خود به عنوان وثیقه نزد سایر شعب پست بانک استفاده نمایید.

 

 

مدارک مورد نیاز


اشخاص حقیقی :


اصل و تصویرشناسنامه و کارت ملی.
در صورتی که حساب مشترکی را برای چند نفر افراد حقیقی بازگشایی می کنید شناسنامه و کارت ملی همه افراد مورد نیاز است .


اشخاص حقوقی :


اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و شرط پیش بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکتنامه و آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی کشور که نام صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.
تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازکه به امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد.
ارائه مستندات در خصوص معرفی اشخاص هیئت مدیره و امضا داران
شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
اصل و کپی اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی
آخرین صورت جلسه مجمع عمومی
مدارک مالکیت شرکت (سند مالکیت یا اجاره نامه)
نمونه امضای هیئت مدیره و امضا داران
تکمیل مشخصات و ثبت امضاء بر روی فرم های مخصوص افتتاح حساب در حضور مسئول ذیربط.

 

افتتاح انواع حساب سپرده پس انداز قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازمشترک :


ممکن است دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند که در این صورت باید صریحا" نحوه و ترتیب استفاده از حساب (متفقا" یا منفردا") قید و میزان سهم هر یک مشخص و چگونگی برداشت از حساب صریحا" تعیین و اعلام شود.


افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز از طریق وکالت :


اگر وکیل حق استفاده از حساب را داشته باشد باید وکالت نامه رسمی (ثبتی) معتبر که از جانب صاحب حساب به وی داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نماید .

 

 

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازتوسط قیم :


قیم می تواند به نام صغیر حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازافتتاح نماید . لیکن حق برداشت از حساب مذکورمستلزم کسب اجازه کتبی از اداره امور سرپرستی دادگستری می باشد. در این صورت قیم پس از مطالعه قرار داد و شرایط برگ افتتاح حساب و امضای آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می نماید.


افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازتوسط وصی :


وصی می تواند برای صغیر حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازافتتاح نماید مشروط بر این که صحت وصیتنامه و احراز شخص وصی توسط دادگاه گواهی شده باشد، در این صورت بایستی وصی همانند قیم پس از مطالعه قرار داد و شرایط یرگ افتتاح حساب و امضا آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام نماید.


افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط اشخاص (غیر از ولی ،وصی و قیم ) به نام خودشان و با تعهد کتبی بنفع صغیر و محجور:


شخص غیر از ولی ، وصی و قیم و همچنین مادر برای طفل صغیر بنحوی که پدر نتواند از موجودی حساب افتتاح شده استفاده نماید ، با اخذ "وکالت و وصایت " و "عهد" بلا مانع است و حق برداشت و استفاده از حساب تا رسیدن صغیر به سن قانونی و یا ارائه حکم رشد از محاکم صالحه ، اعم از اصل و منافع به نامبرده تسلیم و تحویل می گردد.


افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه اشخاص بی سواد ، نابینا و معلول :

 
متقاضیان بی سواد، نابینا و معلول می توانند با ارائه مدارک لازم (مهر و عکس) نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازاقدام نمایند.


افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازتوسط مادر :


مادر قانونا" می تواند به نام فرزند صغیر خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید. حق استفاده از موجودی این حساب تا رسیدن طفل به سن 18 سالگی تمام فقط با مادر است.


افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازبرای اشخاص (حقیقی / حقوقی) خارجی مقیم :


اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت ) صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با مشخصات و ویژگی هایی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می توانند با مراجعه به شعب افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نمایند.
اشخاص حقوقی خارجی که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن که در ایران به ثبت رسیده باشد می توانند همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

 

 

 شرایط و مقررات عمومی


شخص حقیقی و یا حقوقی با رعایت مقررات قانونی می تواند در هر یک از واحد های پست بانک به نام خود و یا اشخاص دیگر مبادرت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نماید ( در حال حاضر حداقل موجودی برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ریال می باشد)
حق استفاده از موجودی حساب حسب مورد با صاحب حساب یا نماینده قانونی او (ولی ، وصی، قیم ویا وکیل ) خواهد بود.
اطفالی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند می توانند (بدون ارائه حکم رشد ) منحصرا" به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.
اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده باشند می توانند (بدون ارائه حکم رشد ) منحصرا" به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند ، استفاده از موجودی این حساب با دارنده حساب پس از رسیدن به سن 15 سال تمام خواهد بود ، مگر در موارد اضطراری ، با نظر ولی قهری و حضور طفل دمانده حساب قابل پرداخت است

شرایط شرکت در قرعه کشی و اعطای جوایز


حداقل مبلغ 500/000 ریال به مدت سه ماه (90 روز ) متوالی در طول دوره مربوط به قرعه کشی یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی در حساب مشتری حفظ شود.
حساب در روز قرعه کشی مفتوح باشد.