نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

  • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی  10 درصد

  • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه   12 درصد

  • سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه  14 درصد

  • سپرده سرمایه گذاری با سررسید یک سال  16 درصد

  • سپرده سرمایه گذاری با سررسید دو سال   18 درصد

 

تلفنبانک: 84284-021
www.postbank.ir