حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت

حساب سپرده سرمایه گذاری به آن دسته از سپرده ها اطلاق می شود که بقصد انتفاع (سود) به تقاضای اشخاص (حقیقی / حقوقی) به بانک سپرده وبه موجب قرار داد فی ما بین بانک و متقاضی افتتاح می گردد، شما با سپرده گذاری بلند مدت می‌توانید علاوه بر برخورداری از سود علی الحساب بیشتر در مقایسه با سپرده های کوتاه مدت ،در فعالیت های اقتصادی بلند مدت مشارکت کنید.

 

مزایا و امتیازات

با گشایش این حساب برای شما مناسب است اگر:
به دنبال سرمایه گذاری با ریسک کمتر و سود بیشتر هستید.
سرمایه خود را در فعالیت های پایدار و بلند مدت به کار می بندید.
شما می توانید از سپرده خود بعنوان وثیقه نزد سایر شعب پست بانک استفاده نماید.

 

مدارک مورد نیاز

 

  1. اشخاص حقیقی :

 اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی

 

 

  1. اشخاص حقوقی :

اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و شرط پیش بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکتنامه و آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی کشور که نام صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد می توانند حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نمایند.

تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازکه به امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد.

  • ارائه مستندات در خصوص معرفی اشخاص هیئت مدیره و امضا داران
  • شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
  • اصل و کپی اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی
  • آخرین صورت جلسه مجمع عمومی
  • مدارک مالکیت شرکت (سند مالکیت یا اجاره نامه)
  • نمونه امضای هیئت مدیره و امضا داران
  • تکمیل مشخصات و ثبت امضاء بر روی فرم های مخصوص افتتاح حساب در حضور مسئول ذیربط.

افتتاح انواع حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای اشخاص حقیقی

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت مشترک :

ممکن است دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح نمایند که در این صورت باید صریحا" نحوه و ترتیب استفاده از حساب (متفقا" یا منفردا") قید و میزان سهم هر یک مشخص و چگونگی برداشت از حساب صریحا" تعیین و اعلام شود.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت از طریق وکالت :

اگر وکیل حق استفاده از حساب را داشته باشد باید وکالت نامه رسمی (ثبتی) معتبر که از جانب صاحب حساب به وی داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نماید .

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت توسط قیم :

قیم می تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نماید . لیکن حق برداشت از حساب مذکورمستلزم کسب اجازه کتبی از اداره امور سرپرستی دادگستری می باشد. در این صورت قیم پس از مطالعه قرار داد و شرایط برگ افتتاح حساب و امضای آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می نماید.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت توسط وصی :

وصی می تواند برای صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نماید مشروط بر این که صحت وصیتنامه و احراز شخص وصی توسط دادگاه گواهی شده باشد، در این صورت بایستی وصی همانند قیم پی از مطالعه قرار داد و شرایط یرگ افتتاح حساب و امضا آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام نماید.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت توسط اشخاص (غیر از ولی ،وصی و قیم ) به نام خودشان و با تعهد کتبی بنفع صغیر و محجور:

شخص غیر از ولی ، وصی و قیم و همچنین مادر برای طفل صغیر بنحوی که پدر نتواند از موجودی حساب افتتاح شده استفاده نماید ، با اخذ "وکالت و وصایت " و "عهد" بلا مانع است و حق برداشت و استفاده از حساب تا رسیدن صغیر به سن قانونی و یا ارائه حکم رشد از محاکم صالحه ، اعم از اصل و منافع به نامبرده تسلیم و تحویل می گردد.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ویژه اشخاص بی سواد ، نابینا و معلول :

متقاضیان بی سواد، نابینا و معلول می توانند با ارائه مدارک لازم (مهر و عکس)نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت اقدام نمایند.

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای اشخاص (حقیقی / حقوقی) خارجی مقیم :

اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت ) صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با مشخصات و ویژگی هایی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می توانند با مرجعه به شعب افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت نمایند.

 

اشخاص حقوقی خارجی که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن که در ایران به ثبت رسیده باشد می توانند همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

 

 

شرایط و مقررات عمومی

هر شخص حقیقی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد و یا حکم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت ، وصایت یا قیو میت آنان باشند در بانک سپرده سرمایه گذاری بلند مدت افتتاح نمایند.
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه بلا مانع است .
این حساب بر مبنای ضرایبی از مبالغ تعیین شده ( ریال ) به صورت چندین فقره در یکبرگ صادر می گردد.
مبلغ سپرده گذاری شده در طول دوره سپرده گذاری قابل افزایش نبوده ولی به شکل ضرایبی از مبلغ فوق قابل برداشت می باشد.
در سر رسید در صورت عدم دریافت دستور کتبی از سوی سپرده گذاری برای دوره های بعدی متناوبا با شرایط روز تمدید ، قابل تمدید می باشد.
این نوع سپرده ها صرفا" یکبار بدون ابطال قابل انتقال به بستگان درجه یک خود شامل : پدر ، مادر همسرو فرزندان می باشد.

نرخ سود و نحوه محاسبه آن

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت یک ساله در حال حاضر15 درصد می باشد که با نرخ علی الحساب محاسبه می گردد ، سود علی الحساب ماهانه با استفاده از فرمول زیر محاسبه و اول هر ماه به حسابی که سپرده گذار تعیین نموده است واریز خواهد گردید.
حداقل مدت زمان لازم حهت تعلق سود برای اولین بار یک ماه می باشد.
تعداد روز های واقعی هر سال * 100/ (تعداد روزهای واقعی هر ماه * نرخ * مبلغ سپرده ) = سود علی الحساب ماهانه
چنانچه سپرده گذار زودتر از سر رسید سپرده نسبت به برداشت وجه به صورت فقراتی یا کلی از حساب اقدام نماید ، مابه التفاوت سودهای علی الحساب پرداختی تا سودهای استحقاقی از مشتری اخذ می شود.
الصاق تمبر 10000ریالی به هزینه مشتری روی برگ قرار داد ضروری است.
دارنده سپرده می تواند بعد از یک ماه از افتتاح حساب ، اولین سود خود را دریافت کند . در پایان هرماه نیز سود سپرده به حساب تعیین شده توسط سپرده گذار واریز می شود.

 

برداشت از حساب سپرده

با مراجعه به شعبه و ارائه گواهی سپرده ، هر تعداد از فقره های سپرده خود را با طل و دریافت کنید . البته در این صورت ، سود سپرده شما اندکی کمتر از حد مقرر محاسبه و پرداخت می شود.

فرم ها