ضمانت نامه‌های ریالی

عقد ضمان یا ضمانت‌نامه عبارت است از عهده گرفتن مالی که بر ذمه دیگری می‌باشد. پست‌بانک در هر موردی که منع قانونی نداشته باشد نسبت به صدور ضمانت نامه اقدام می‌نماید. بدین معنا که بنا به درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی و در قبال اخذ وثیقه(سفته، برات، کالا، مستقلات، اوراق بهادار و ...)، پرداخت دیون و یا انجام تعهداتی را که به نفع سازمان و موسسات دولتی و دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی به عهده مشتریان می‌باشد، را ضمانت می‌نماید.
به موجب این ضمانت‌نامه‌ها پست‌بانک متعهد می‌گردد معادل وجه ضمانت‌نامه را به محض اولین مطالبه کتبی یا درخواست ذینفع بدون اقامه دلیل و اثبات مدعا پرداخت نماید.

شعب پست‌بانک ضمانت‌نامه‌های مشروحه ذیل را صادر می‌نمایند:

 

 •  شرکت در مناقصه یا مزایده
 •  حسن اجرای تعهدات
 •  استرداد حسن انجام کار
 •  پیش پرداخت
 •  استرداد پیش پرداخت
 •  کسور وجه الضمان
 •  گمرکی ترخیص کالا و اتومبیل

 

شرایط دریافت ضمانتنامه بانکی

 

شرایط کلی و عمومی 

 • دارا بودن حساب یا افتتاح حساب جدید به نام ضمانتخواه
 •  دارا بودن شرایط اعتبارسنجی و تمکن کافی ضمانتخواه برای پوشش تعهدات 
 •  اطمینان از واقعی بودن قرارداد پایه بین ضمانتخواه و ذینفع 
 •  اطمینان از رعایت مقررات مرتبط با مبارزه با پولشویی 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانتنامه ریالی

 •  درخواست ضمانتخواه با درج تمامی شرایط
 •  مدارک و مستندات مربوط به هویت متقاضی 
 •  مدارک مربوط به شغل و فعالیت متقاضی
 •  مدارک مالی و وثایق و تضمینات پیشنهادی
 •  ارائه قرارداد پایه

 

تمدید ضمانت‌نامه
هر ضمانت‌نامه دارای سررسید معین است که طبق نظر کارفرما با توجه به موضوع مورد ضمانت و طرح مربوط به آن مشخص می‌گردد.
ذی‌نفع ضمانت‌نامه می‌تواند قبل از سررسید، تمدید ضمانت‌نامه را درخواست نماید. بانک پس از درخواست متقاضی و اخذ کارمزد مربوطه، ضمانت‌نامه را تمدید خواهد کرد.

ضوابط تمدید
درخواست تمدید ضمانت‌نامه باید از سوی ذی‌نفع و قبل از سررسید به بانک واصل گردد. برای تمدید ضمانت‌نامه لازم است هزینه‌های تمدید از طرف مشتری تامین شده باشد. در صورت عدم درخواست به موقع، مطابق مفاد ضمانت‌نامه اقدام می‌گردد.

تقلیل ضمانت‌نامه
مبلغ ضمانت‌نامه براساس درخواست کتبی ذی‌نفع قابل تقلیل بوده و بانک به محض دریافت آن، اقدام نموده و مراتب موافقت خود را به اطلاع ذی‌نفع و ضمانت‌خواه اعلام می‌نماید.

 

کارمزد صدور ضمانتنامه ها:
 هزینه‌ها و کارمزدهای مربوط به صدور و تمدید ضمانتنامه باتوجه به نوع ضمانتنامه و همچنین تعهدات دریافت شده از مشتری طبق ضوابط و دستورالعمل های جاری بانک مرکزی ج.ا.ا محاسبه و اخذ خواهد شد.

 

شرایط ابطال ضمانتنامه

 •  انقضای مهلت اعتبار 
 •  پرداخت وجه ضمانتنامه 
 •  اعلام ذینفع مبنی بر عدم مطالبه وجه آن 
 •  برگرداندن سند ضمانتنامه

 

مراحل صدور ضمانت‌نامه