حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

به حسابی اطلاق می گردد که مشتری به بانک حق وکالت با توکیل می دهد تا سپرده وی را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا بطور مشاع بکار گرفته و منافع حاصله را مطابق آیین نامه و مقررات مربوطهباداشتن حق مصالحه بین بانک و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت پس از کسر حق الوکاله پرداخت نماید.

 

مزایا و امتیازات


می توانید علاوه بر سرمایه گذاری نزد بانک ، در فعالیت های اقتصادی کوتاه مدت شرکت نموده و در سود این فعالیت ها به صورت سود علی الحساب ماهانه برخوردار شوید.
می توانید به سهولت از طریق کلیه شعبه های بانک در سراسر کشوردر هر زمان که مایلید ، مبلغی به حسابتان واریز و یا از آن برداشت نمایید.
شما با داشتن این سپرده می توانید علاوه بر آنکه پول خود را در یک بانک معتبر سپرده گذاری می کنید در همه ساعات شبانه روز وبا استفاده از کارت و یا از طریق دفترچه سپرده پس انداز خود به حساب شخصی تان دسترسی داشته باشید.
شمابا داشتن این سپرده می توانید از خدمات بانکداری الکترونیک بانک شامل اینترنت بانک ، تلفن بانک ، موبایل بانک و درگاه بانکداری ، دستگاه پایانه فروش و .... بهره مند شوید.
شما می توانید از سپرده خود به عنوان وثیقه نزد سایر شعب پست بانک استفاده نماید.

 

مدارک مورد نیاز

 

اشخاص حقیقی :

 

اصل و تصویرشناسنامه و کارت ملی.

در صورتی که حساب مشترکی را برای چند نفر افراد حقیقی بازگشایی می کنید شناسنامه و کارت ملی همه افراد مورد نیاز است .

 

اشخاص حقوقی :

 

اشخاص حقوقی از جمله شرکتها به موجب مدارک قانونی و شرط پیش بینی در اساسنامه که مستلزم ارائه شرکتنامه و آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی کشور که نام صاحبان امضای مجاز شرکت یا موسسه در آن درج گردیده باشد می توانند حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند.
تقاضای شرکت مبنی بر افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازکه به امضاء مجاز و مهر شرکت رسیده باشد.
ارائه مستندات در خصوص معرفی اشخاص هیئت مدیره و امضا داران
شناسنامه و کارت ملی مدیران شرکت
اصل و کپی اساسنامه ، آگهی ثبت شرکت در روز نامه رسمی
آخرین صورت جلسه مجمع عمومی
مدارک مالکیت شرکت (سند مالکیت یا اجاره نامه)
نمونه امضای هیئت مدیره و امضا داران
تکمیل مشخصات و ثبت امضاء بر روی فرم های مخصوص افتتاح حساب در حضور مسئول ذیربط.

 

 

افتتاح انواع حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص حقیقی

 

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشترک :

 

ممکن است دو نفر یا بیشتر تصمیم بگیرند به صورت مشترک حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند که در این صورت باید صریحا" نحوه و ترتیب استفاده از حساب (متفقا" یا منفردا") قید و میزان سهم هر یک مشخص و چگونگی برداشت از حساب صریحا" تعیین و اعلام شود.

 

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت از طریق وکالت :

 

اگر وکیل حق استفاده از حساب را داشته باشد باید وکالت نامه رسمی (ثبتی) معتبر که از جانب صاحب حساب به وی داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نماید .

 

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط قیم :

 

قیم می تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نماید . لیکن حق برداشت از حساب مذکورمستلزم کسب اجازه کتبی از اداره امور سرپرستی دادگستری می باشد. در این صورت قیم پس از مطالعه قرار داد و شرایط برگ افتتاح حساب و امضای آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام می نماید.

 

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط وصی :

 

وصی می تواند برای صغیر حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نماید مشروط بر این که صحت وصیتنامه و احراز شخص وصی توسط دادگاه گواهی شده باشد، در این صورت بایستی وصی همانند قیم پی از مطالعه قرار داد و شرایط یرگ افتتاح حساب و امضا آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام نماید.

 

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط اشخاص (غیر از ولی ،وصی و قیم ) به نام خودشان و با تعهد کتبی بنفع صغیر و محجور

 

شخص غیر از ولی ، وصی و قیم و همچنین مادر برای طفل صغیر بنحوی که پدر نتواند از موجودی حساب افتتاح شده استفاده نماید ، با اخذ "وکالت و وصایت " و "عهد" بلا مانع است و حق برداشت و استفاده از حساب تا رسیدن صغیر به سن قانونی و یا ارائه حکم رشد از محاکم صالحه ، اعم از اصل و منافع به نامبرده تسلیم و تحویل می گردد.

 

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه اشخاص بی سواد ، نابینا و معلول :

 

متقاضیان بی سواد، نابینا و معلول می توانند با همراه شخص مورد اعتماد خویش و ارائه مدارک لازم (مهر و عکس)نسبت به افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازاقدام نمایند.

نابینایان در استفاده از کلیه خدمات بانکی هیچگونه محدودیتی نداشته و ملزم به همراه داشتن شخص دیگر نمی باشند.

 

افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص (حقیقی / حقوقی) خارجی مقیم :

 

اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اقامت دائم (پروانه اقامت ) صادره توسط پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) با مشخصات و ویژگی هایی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و دارای یکی از مدارک دفترچه پناهندگی صادره توسط نیروی انتظامی یا کارت هویت صادره توسط وزارت کشور یا کارت خروجی مدت دار (آمایش) صادره توسط وزارت کشور می توانند با مراجعه به شعب افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نمایند.
اشخاص حقوقی خارجی که شعبه یا نمایندگی یا نظیر آن که در ایران به ثبت رسیده باشد می توانند همانند اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند.

 

شرایط و مقررات عمومی

 

هر شخص حقیقی که به سن 18 سال تمام رسیده باشد و یا حکم رشد وی از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت ، وصایت یا قیو میت آنان باشند در بانک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند.
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء مجاز شرط پیش بینی در اساسنامه بلا مانع است .
ااین حساب قابل افزایش یا کاهش می باشد ولی چنانچه در لحظه ای از شبانه روز به زیر ریال برسد حساب مذکوراز شمول تخصیص سود خارج شده و برقراری مجدد آن مستلزم تامیین حداقل مبلغ فوق الذکر و استمرارآن به مدت یک ماه  پس از تاریخ تامین می باشد بدیهی است سود سپرده مفتوحه در طی ماه محاسبه و در ماه بعد به حساب واریز می گردد.
نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی در حال حاضر ده درصد می باشد.
سود سپرده های کوتاه مدت به صورت علی الحساب و بر مبنای کمترین مانده در ماه محاسبه و قابل پرداخت می باشد.