سامانه الکترونیکی رسیدگی به پیشنهادات، انتقادات، شکایات و ...

با سلام
چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات شعب ، ادارات مرکزی و واحدهای زیرمجموعه در زمینه های نقض قوانین ، عدم انجام وظیفه ،
اطاله در رسیدگی ، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات شکایتی داشته و شخصا ذینفع آن بوده و خواهان رسیدگی برای
احقاق حق خود باشید و یا به عنوان یک شهروند از سوء جریانی اطلاع دارید می توانید شکایت و یا اطلاعات خود را
در سامانه جامع رسیدگی به شکایات ثبت و ارسال نمایید تا وفق مقررات به آن رسیدگی شود

سامانه شکایات پست بانک ایران